Gedrags code

Waar wij voor staan

Iedereen die is betrokken bij NRC The Wasps, als speler, coach, scheidsrechter, beheerder, ouder, toeschouwer of bezoeker, wordt verwacht de kernwaarden van onze club hoog te houden.

Teamwork, respect, plezier, discipline, sportiviteit

We zijn een vereniging; iedereen telt mee.

Een veilige, gezellige en plezierige omgeving staat centraal.

Respecteer tegenstanders, scheidsrechters en alle deelnemers.

Speel om te winnen- maar niet ten koste van alles.

Win met sportiviteit, verlies met waardigheid.

Weiger vals spelen, discriminatie, geweld en drugs.

Waardeer onze vrijwilligers en draag je steentje bij.

Geniet van het spel!

Bij The Wasps dienen alle trainers, coaches en begeleiders zich te houden aan de onderstaande gedragsregels mbt seksuele intimidatie zoals opgesteld door NOC*NSF

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.